biosecurity

Maatregelen tegen influenzavirus type H3: do’s & don’ts

terug

Het ministerieel besluit van 16 mei 2019 legde reeds dringende maatregelen op tegen de verspreiding van het aviaire influenzavirus type H3. Het nieuwste besluit van 6 juni voegt daar nu ook algemene en preventieve maatregelen aan toe, samen met specifieke maatregelen voor bedrijven waar het H3-virus is vastgesteld. Dit zijn de zaken die op 13 juni 2019 werden gepubliceerd!

Algemene maatregelen voor pluimveebedrijven

Monsters

Eerst en vooral moeten de criteria voor het versturen van monsters strikter worden geïnterpreteerd. Dit op niveau van de afzonderlijke stal en niet op het niveau van het hele bedrijf. Het gaat hierbij over:

 • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20%;
 • een sterfte hoger dan 3% per week;
 • een daling van de leg hoger dan 5% die langer dan 2 dagen duurt;
 • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza.

Voertuigen en mensen

Voertuigen van en naar commerciële pluimveebedrijven moeten gereinigd en ontsmet  worden wanneer ze het bedrijf op- én afrijden. Zowel de reiniging als de ontsmetting dient te worden uitgevoerd met een toegelaten biocide, doeltreffend tegen aviaire influenza.

Daarnaast is het verboden pluimvee van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig te laden, alsook pluimvee van eenzelfde voertuig op meerdere bedrijven te lossen. Het spreekt ook voor zich dat de toegang tot een pluimveestal of een broeierij verboden is voor alle personen die niet tot dat bedrijf behoren. De verantwoordelijke neemt hiervoor alle nodige stappen. Dit verbod geldt echter niet voor:

 • het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
 • de bedrijfsdierenarts of een andere erkende dierenarts die ontboden is door de verantwoordelijke;
 • het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in hun opdracht werken;
 • het personeel van andere bevoegde autoriteiten en de personen die in hun opdracht werken.

Vooraleer bevoegde personen de pluimveestal of de broeierij betreden, zijn ze uiteraard voorzien van bedrijfseigen laarzen en overkledij.

Afvoer van pluimvee en broedeieren

De afvoer van pluimvee – uitgezonderd eendagskuikens en slachtdieren – is pas toegelaten indien het influenzavirus type H3 niet werd aangetoond na één monsterafname en analyse.

Opgelet: de afvoer van broedeieren – uitgezonderd met bestemming een brekerij – is dan weer alleen toegelaten indien een geregelde monsterafname en analyse bij de moederdieren negatief zijn.

Specifieke maatregelen voor besmette bedrijven

Verwerken van mest

Mest, drijfmest en strooisel afkomstig van besmette bedrijven moet worden gedesinfecteerd met een toegelaten en werkzaam biocide tegen aviaire influenza. Dit alvorens het verwerkt of behandeld wordt in dierlijke bijproducten of afgeleide producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. De afvoer naar de verwerkingslocatie moet bovendien gebeuren in gesloten containers of containers afgedekt met een zeil.

Pluimvee en eieren

De eieren van een vermeerderingsbedrijf mogen niet uitgebroed worden als broedeieren. Niet-uitgebroede broedeieren worden daarom vernietigd of kunnen voor menselijke consumptie worden gebruikt, na een warmtebehandeling.

De afvoer van pluimvee is verboden, tenzij naar het slachthuis.
Opgelet: dit geldt alleen voor pluimvee zonder klinische symptomen. Het slachten van ziek pluimvee is namelijk eveneens verboden.

Personen en voertuigen

Bij het ontruimen van een bedrijf:

 • moet het bedrijf volledig leeg zijn;
 • moet het bedrijf grondig worden gereinigd en ontsmet;
 • moet er rekening gehouden worden met een leegstand van ten minste 21 dagen na de reiniging en ontsmetting vooraleer het bedrijf opnieuw bevolkt mag worden.

Andere materialen

Alle kratten, trays en rollende materialen die gebruikt werden op het bedrijf, moeten voor nieuw gebruik een dubbele reiniging en ontsmetting ondergaan. Dit met een toegelaten en werkzaam biocide tegen aviaire influenza. Uiteraard mag wegwerpmateriaal slechts één keer worden gebruikt.

 Zoals u ziet kunt u zelf heel wat maatregelen treffen. Bent u benieuwd hoe Rindis u helpen bij uw strijd tegen aviaire influenza of heeft u nog vragen omtrent deze problematiek? Contacteer ons! Dan plannen wij zo snel mogelijk een afspraak.